Wat te doen bij klachten?

Overal waar gewerkt wordt, worden wel eens fouten gemaakt. Een Jeugdriagg is in dat opzicht niet anders dan een gewone winkel of fabriek. Met één verschil: als er bij Kenter Jeugdhulp iets mis gaat heeft dat al gauw een zeer persoonlijke betekenis voor de cliënt, voor u dus.
Heeft u een klacht over Kenter Jeugdhulp, dan nemen we die uiterst serieus. Hier staat wat u kunt doen als u een klacht heeft en wat er verder met de klacht gebeurt.

Wat voor klachten?
Er zijn veel zaken waarover u een klacht kunt hebben. Vaak zullen die klachten gaan over de hulpverlening zelf. Maar ook op de organisatie, de sfeer, de vertrouwelijkheid of zelfs het gebouw kunt u iets aan te merken hebben. Een klacht is een klacht. Als u iets aan te merken heeft, zal Kenter Jeugdhulp die klacht met respect behandelen. Niet alleen omdat dat normaal en fatsoenlijk is, maar ook omdat wij wijzer worden van uw klacht: u stelt ons in staat fouten of zwakke plekken in onze dienstverlening te herstellen. Uw klacht is voor ons waardevolle informatie. We kunnen hiermee ons werk verbeteren.
>> Klik hier voor voor het klachtenreglement van Kenter Jeugdhulp.

 

Hoe te handelen bij klachten?
Een klacht indienen lijkt voor veel mensen een ingewikkelde stap. Juist daarom probeert Kenter Jeugdhulp het u zo eenvoudig mogelijk te maken uw kritiek te uiten. De meeste klachten zult u kwijt kunnen bij uw behandelaar of een andere medewerker waar u direct mee te maken heeft. Soms kunt of wilt u dat niet.
Bijvoorbeeld omdat u juist over die medewerker wilt klagen. U kunt dan bij de klachtenfunctionaris terecht:

 

Mevrouw E. Kemp
tel: 023 – 890 3500
e-mail: ekemp@kenterjeugdhulp.nl

 

Zij kan u ook helpen bij het op schrif stellen van een klacht aan de klachtencommissie. In dat geval treedt de officiële klachtenregeling in werking. De klachtencommissie is ingesteld om een onafhankelijke beoordeling van uw klacht te garanderen. Dit is wettelijk verplicht.
De klachtencommissie bestaat uit drie leden: een onafhankelijke voorzitter/jurist. een lid op voordracht van de cliëntenraden van Kenter Jeugdhulp en een lid op voordracht van de Kenter Jeugdhulp.
Alle leden van de klachtencommissie zijn deskundig en hebben geen binding met de Jeugdriagg. Zij zijn geheimhouding verplicht en kunnen uw dossier alleen inzien met uw toestemming.

Als u een schriftelijke klacht indient, wordt de ontvangst daarvan binnen een week bevestigd. De klachtenregeling van Kenter Jeugdhulp gaat uit van hoor en wederhoor: de cliënt en de medewerker(s) waarover wordt geklaagd worden gehoord. Binnen een maand na indiening van uw klacht wordt u op de hoogte gesteld van de bevindingen van de klachtencommissie. Zo nodig kan deze periode onder opgaaf van redenen verlengd worden. De directie moet vervolgens binnen een maand aan u en de klachtencommissie laten weten of er maatregelen worden genomen en zo ja welke.

Klachten met een schadeclaim worden niet in behandeling genomen, deze worden door de verzekeraar afgewikkeld.

En verder
Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Kenter Jeugdhulp of tot een Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg in uw regio. U kunt zich ook laten bijstaan door een vertrouwenspersoon van uw eigen keuze. Ook dan zullen wij uw privacy blijven beschermen. Informatie over u en de behandeling krijgt degene die u vertegenwoordigt, alleen als u daarin vooraf schriftelijk toestemt.

Adressen
Voor ondersteuning bij het indienen van een klacht kunt u zich wenden tot:

Klachtenfunctionaris Kenter Jeugdhulp
Mevr. E. Kemp
tel: 023 – 890 3500
e-mail: ekemp@kenterjeugdhulp.nl

 

Klachten kunt u indienen bij:

Klachtencommissie Kenter Jeugdhulp
Postbus 581
2070 AN Santpoort-Noord


U kunt ook contact opnemen met:

 

Cliëntenraad Kenter Jeugdhulp

e-mail: clientenraad@kenterjeugdhulp.nl

 

Zorgbelang Noord-Holland
Centraal Kantoor
Schipholpoort 48
2034 MB Haarlem
tel: 023 – 530 00 00

Adviespunt Zorgbelang
tel: 0900 – 243 70 70
bereikbaar:
maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 14:00 uur
e-mail: www.adviespuntzorgbelang.nl

Over ons